Informace pro rodiče

PEDAGOGICKÉ POJETÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JELÍNEK
Základní inspirací je výchova přírodou a v přírodě. Pohybem v členitém terénu a při hře s přírodninami se přirozeným způsobem vyvíjí hrubá i jemná motorika, prostorová představivost a tvořivost. Při kontaktu s vrstevníky si děti rozvíjejí sociální dovednosti, komunikaci a týmovou spolupráci. Pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu se příznivě rozvíjí a posiluje celý dětský organizmus.

Pedagožky a průvodkyně respektují individuální potřeby dětí, jejich tempo a možnost volby. Děti se učí naslouchat vlastním potřebám a intuici, uplatňovat svobodnou vůli v souladu s respektováním pravidel skupiny a pravidel lesa.

Zázemí na chatě je uzpůsobeno tak, aby se děti v poledne mohly v teple a klidu naobědvat a po jídle si zdřímnout či odpočinout. Při velké nepřízni počasí je chata inspirujícím prostředím k tvoření a rozmanitým činnostem. Pro tvorbu jsou upřednostňovány přírodní materiály (dřevo, přírodniny, vlna, hlína, přírodní pigmenty a jemné odstíny barev).

Pro společné činnosti a tvoření hledáme inspiraci v přírodě (v místech, kde se pohybujeme, pozorujeme proměny přírody během ročních období), v příbězích, které si čteme, či slyšíme kolem sebe, v lidech, se kterými se setkáváme, v lidových tradicích a zvycích.

Školkovné na školní rok 2017/18

Cena za měsíc, když dítě bude chodit do školky:

Dní v týdnu Cena za měsíc
1 800,-
2 1500,-
3 2000,-
4 2200,-
5 2500,-


Sourozenecká sleva dle dohody a počtu přihlášených dní.
Při zájmu o zápis vašeho dítěte do školky, prosím kontaktujte Zoru Javorskou | zorienka@gmail.com | 606 722 988.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Školní rok je rozdělen do tématických bloků, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. Jednotlivé tématické bloky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT, který nabízí pět vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle), dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Děti se učí vnímání rytmů, řádů a rituálů v průběhu dne i v koloběhu jednotlivých ročních období. Důležitou roli hraje rozvoj klíčových kompetencí jako je kreativita, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, sociálních kompetencí, sebevědomí a sebepojetí, znalosti o přírodě a ekologii.

Tvorba napomáhá rozvoji sebeuvědomění dítěte, schopnosti sebevyjádření a zpracování prožitků a emocí. Rozvoji jemné motoriky, vizuomotorické koordinace a spolupráce mozkových hemisfér.

Prostřednictvím zpěvu a rytmických říkadel dochází v radostné hře k přirozenému rozvoji řeče, pohybu a myšlení. Písničky a básničky budou doprovázet pravidelné činnosti. Například zahajovací uvítací ranní kruh.

Pro děti zábavnou a atraktivní formou nabízíme psychomotorické hry, aktivity, které jsou založené na propojení tělesného pohybu s duševním rozvojem. Hry rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, rovnováhu, koncentraci, uvolnění, koordinaci a obratnost, řeč, slovní zásobu a podporu smyslových a psychických funkcí.

Pozorování a zkoumání běžných přírodních jevů, obyčejných předmětů a přirozeného prostředí všemi pěti smysly.