Zápis

do Lesní mateřské školy Jelínek na školní rok 2021/2022

Vzhledem ke stále trvající pandemické situaci, se řídíme doporučením MŠMT a zápis bude probíhat tak, že od 2.5. 2021 do 14.5. 2021 můžete vyplněné dokumenty (viz níže) zasílat na adresu sídla školky:
Sadová 589, Kunštát, 679 72 (v tomto případě prosím o zaslání emailu s kopií „žádosti o přijetí“ na zora.javorska@lsjelinek.cz)
nebo datovou schránkou, datovka školky je: dddqrh5,
Nebo přinést osobně 14.5. 2021 od 15:30 do 17:00 přímo do Lesní mateřské školy Jelínek.
V případě osobního doručení, prosíme o to, aby pokud možno přišel pouze jeden zákonný zástupce bez dítěte.

Výše školkovného včetně úrazového pojištění s platností od 1.9. 2021: 

Pevná částka pro předškolní děti 3 000 Kč/měsíc. Preferovaná docházka 2, 3, 5 dnů v týdnu. Sleva na sourozence je 10%. Změna cen vyhrazena.

Dny v týdnu cena za měsíc:
1 den v týdnu: 2 200,- Kč
2 dny v týdnu: 2 400,- Kč
3 dny v týdnu: 2 600,- Kč
4 dny v týdnu: 2 800,- Kč
5 dnů v týdnu: 3 000,- Kč

V případě zápisu předškolního dítěte k individuálnímu vzdělávání, musíme vzhledem k administrativní zátěži tuto službu také zpoplatnit. Cena byla pro školní rok 2021/2022 stanovena na 3000 Kč/rok. Děti se jednou za rok zúčastní přezkoušení a mohou docházet na školkou organizované slavnosti v průběhu roku.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Potvrzení od lékaře
  3. rodný list dítěte – prostá kopie
  4. průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (letos není nuté)
  5. v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školky a na webových stránkách školky www.lsjelinek.cz.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 28.5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které Vám bude oznámeno u zápisu, či zasláno emailem.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné po domluvě dne 1. 6. 2021 v době od 8:00 do 15:00 hod v Lesní mateřské škole Jelínek.

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí

Stáhnout

Potvrzení od lékaře

Stáhnout

Žádost o individuální vzdělávání

Stáhnout

Kritéria přijetí do Lesní mateřské školy Jelínek

Ředitelka mateřské školy stanovila za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů včetně výjimky.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Věk – max. 15 bodů (nejstarší dítě 15 bodů, druhé nejstarší 14 bodů atd.)
  • Sourozenci již přijatých dětí (budou-li mít souběh docházky) – 5 bodů,
  • Dítě zařazené v seznamu čekatelů – max. 5 bodů (první v pořadí 5 bodů, další v pořadí 4 body atd.).

V případě rovnosti bodů rozhoduje konkrétní datum narození dítěte, tzn., že starší dítě bude mít přednost. Pokud to kapacita školy umožňuje mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.

V Kunštátě 22.3. 2021 Mgr. Lenka Široká, ředitelka