Sociální fond LMŠ JelínekLMŠ Jelínek se rozhodl, zřídit sociální fond, jako reakci na pandemickou situaci.

V případě žádosti pište na zora.javorska@lsjelinek.cz.

Transparentní účet: 2301494592 / 2010

Sociální fond LMŠ JelínekLMŠ Jelínek se rozhodl, zřídit sociální fond, jako reakci na pandemickou situaci.

V případě žádosti pište na zora.javorska@lsjelinek.cz.

Transparentní účet:
2301494592 / 2010

Sociální fond

přesná pravidla zde:01. Od 1. 1. 2021 zřizuje LMŠ Jelínek Sociální fond jako reakci na pandemickou situaci.

02. Do sociálního fondu LMŠ Jelínek může přispívat každý, za daný příspěvek mu bude automaticky vystaveno potvrzení o daru.

03. LMŠ Jelínek bude do sociálního fondu odvádět 5 % ze zisku 1x ročně po účetní závěrce, nejpozději do 31.8. následujícího roku. Sociální fond bude veden odděleně na transparentním účtu LMŠ Jelínek.

04. Čerpat ze sociálního fondu mohou všichni zákonní zástupci dětí zapsaných do LMŠ Jelínek, nejdříve však 6 měsíců po zapsání dítěte do LMŠ Jelínek.

05. Čerpáním ze sociálního fondu se rozumí:

a) Dlouhodobé čerpání – tj. čerpání odpovídající 50 % slevě na školkovném pro každé dítě, a to na dobu maximálně 10 po sobě jdoucích měsíců. V rozhodné období pak zákonný zástupce hradí zbylých 50 % školkovného.

b) Jednorázové čerpání – tj. čerpání odpovídající 100% slevě na školkovném pro každé dítě na jeden měsíc.

06. O dlouhodobé čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat pouze 1x za dobu, kdy je dítě zapsané k docházce do LMŠ Jelínek. O jednorázové čerpání ze sociálního fondu může zákonný zástupce požádat maximálně 2 krát v každém školním roce.

07. O příspěvek ze sociálního fondu musí zákonný zástupce požádat písemně, čímž mu však nevzniká právní nárok na jeho čerpání. Důvody mohou být například tíživá životní situace, dlouhodobá nemoc apod. O přidělení a rozsahu příspěvku rozhoduje 3 členná komise Sociálního fondu LMŠ Jelínek od 1. dne následujícího měsíce. Ve výjimečných případech lze žádat zpětně.

08. Komise Sociálního fondu LMŠ Jelínek se skládá z 1 zaměstnankyně LMŠ Jelínek, 1 osoby pověřené zřizovatelem a 1 zástupce rodičů. Zaměstnankyně LMŠ Jelínek se stává pověřenou členkou komise na základě rozhodnutí pedagogické rady, která se koná v přípravném týdnu. Osobu pověřenou zřizovatelem nominuje výbor spolku Na Slunci, a to jednou ročně před začátkem daného školního roku. Zástupce rodičů je volen rodiči na prvním rodičovském setkání, které se koná před zahájením daného školního roku. Všechny osoby mohou být pověřeny opakovaně, případně v průběhu školního roku, bude-li to třeba.

09. Komise Sociálního fondu LMŠ Jelínek rozhoduje nejpozději do 14 dnů od přijetí žádosti o čerpání ze sociálního fondu, přičemž celý proces se může odehrát elektronickou cestou. Za příjem a evidenci žádostí je odpovědná pověřená zaměstnankyně LMŠ Jelínek.

10. Situaci, kterou neupravuje tato směrnice řeší komise Sociální fondu LMŠ Jelínek a stvrzuje ho ředitelka školy.

Aktuality

Kontakt