Informace pro rodiče - lesní mateřská škola Jelínek

1Pedagogické pojetí lesní mateřské školy Jelínek

Základní inspirací je výchova přírodou a v přírodě. Pohybem v členitém terénu a při hře s přírodninami se přirozeným způsobem vyvíjí hrubá i jemná motorika, prostorová představivost a tvořivost. Při kontaktu s vrstevníky si děti rozvíjejí sociální dovednosti, komunikaci a týmovou spolupráci. Pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu se příznivě rozvíjí a posiluje celý dětský organizmus.

Pedagožky a průvodkyně respektují individuální potřeby dětí, jejich tempo a možnost volby. Děti se učí naslouchat vlastním potřebám a intuici, uplatňovat svobodnou vůli v souladu s respektováním pravidel skupiny a pravidel lesa.

Zázemí na chatě je uzpůsobeno tak, aby se děti v poledne mohly v teple a klidu naobědvat a po jídle si zdřímnout či odpočinout. Při velké nepřízni počasí je chata inspirujícím prostředím k tvoření a rozmanitým činnostem. Pro tvorbu jsou upřednostňovány přírodní materiály (dřevo, přírodniny, vlna, hlína, přírodní pigmenty a jemné odstíny barev).

Pro společné činnosti a tvoření hledáme inspiraci v přírodě (v místech, kde se pohybujeme, pozorujeme proměny přírody během ročních období), v příbězích, které si čteme, či slyšíme kolem sebe, v lidech, se kterými se setkáváme, v lidových tradicích a zvycích.

Při zájmu o zápis vašeho dítěte do školky, prosím kontaktujte Zoru Javorskou|zora.javorska@lsjelinek.cz | 606 722 988

2Rámcový vzdělávací program

Školní rok je rozdělen do tématických bloků, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. Jednotlivé tématické bloky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT, který nabízí pět vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle), dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Děti se učí vnímání rytmů, řádů a rituálů v průběhu dne i v koloběhu jednotlivých ročních období. Důležitou roli hraje rozvoj klíčových kompetencí jako je kreativita, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, sociálních kompetencí, sebevědomí a sebepojetí, znalosti o přírodě a ekologii.

Tvorba napomáhá rozvoji sebeuvědomění dítěte, schopnosti sebevyjádření a zpracování prožitků a emocí. Rozvoji jemné motoriky, vizuomotorické koordinace a spolupráce mozkových hemisfér.

Prostřednictvím zpěvu a rytmických říkadel dochází v radostné hře k přirozenému rozvoji řeče, pohybu a myšlení. Písničky a básničky budou doprovázet pravidelné činnosti. Například zahajovací uvítací ranní kruh.

Pro děti zábavnou a atraktivní formou nabízíme psychomotorické hry, aktivity, které jsou založené na propojení tělesného pohybu s duševním rozvojem. Hry rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, rovnováhu, koncentraci, uvolnění, koordinaci a obratnost, řeč, slovní zásobu a podporu smyslových a psychických funkcí.

Pozorování a zkoumání běžných přírodních jevů, obyčejných předmětů a přirozeného prostředí všemi pěti smysly.

3Zraková stimulace

Prostředí lesní mateřské školy je velmi vhodně pro stimulaci zraku. Uvědomujeme si obecně velké zatížení centrálního vidění. Což je u dětí velmi nebezpečné, protože oko dítěte do 6 let je přirozeně dalekozraké a nemělo by se přetěžovat detaily a díváním na blízko a už vůbec ne na počítače, tablety a telefony.

Při práci s dětmi respektujeme, že lidské oko je přirozeně vyvinuté na různé světelné podmínky, těkání, pohled do dálky a periferní vidění. Tyto funkce oka v dnešní civilizační době využíváme minimálně a přetěžujeme ho centrálním viděním. Nejen refrakční vady zraku lze ovlivnit relaxací a cvičením, brýle vadu pouze fixují.

Učíme děti, že zdraví očí máme ve svých rukou. Při pravidelné stimulaci zraku se děti učí správně dýchat, mrkat, dozvídají se o funkci slz, učíme je správně masírovat okolí očí bez nebezpečného protírání a tlačení na oči. Provádíme cviky, které podporují periferní vidění a ulevují přetíženému centrálnímu vidění, podporují koordinaci oka a ruky, propojují obrazy z obou očí. Při tvoření využíváme velké formáty. Při odpočinku učíme děti relaxační metodu očí Palming. Děti zkouší vydržet v totální tmě beze strachu, vizualizují si co příjemného černého znají, aby se naučily mít tmu rády. Učíme je chápat, že je tma pro oči velmi léčivá.

Vzděláváme se v tomto oboru, pracujeme s odbornou literaturou a zveme si do výuky odborníky z praxe, kteří učí pedagogy i děti metody zrakové stimulace.

zdroj.: Meir Schneider: Šance pro oči

Aktuality

Jak to u nás chodí

Provozovna
Parcela st.74 k.ú. Nýrov, Kunštát, GPS: 49.513249, 16.523605

Výkonná ředitelka
Mgr. Zora Javorská, 606 722 988, zora.javorska@lsjelinek.cz

Provozní
Veronika Buryšková, 603 232 045, veronika.buryskova@lsjelinek.cz

Kapacita školky
16 dětí, celodenní provoz

Provozní doba
7:30 – 15:30

Počet průvodkyň
4 a 1 asistentka pedagoga

Provozovna
Parcela st.74 k.ú. Nýrov, Kunštát, GPS: 49.513249, 16.523605


Výkonná ředitelka
Mgr. Zora Javorská, 606 722 988, zora.javorska@lsjelinek.cz


Provozní
Veronika Buryšková, 603 232 045, veronika.buryskova@lsjelinek.cz


Kapacita školky
16 dětí, celodenní provoz


Provozní doba
7:30 – 15:30


Počet průvodkyň
4 a 1 asistentka pedagoga

Kontakt